ALGEMENE VOORWAARDEN

van Malva Coach Opleiding v.o.f.
Teteringsedijk 89 K
4817 MB Breda
KvK: 70003106
BTW nummer: NL 858099457B01

Artikel 1. Voorwaarden voor toelating

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor het toelaten tot een opleiding, een bijscholingsdag of meerdaagse cursus de volgende voorwaarden:

lid 1. De cursist heeft de minimale leeftijd van 21 jaar bereikt.

lid 2. De cursist beschikt over toereikende sociale en communicatieve vaardigheden; de vooropleiding is minimaal MBO 4 of Havo. Indien de cursist hieraan niet voldoet kan in afstemming met de directie van de opleiding bepaald worden of er een oplossing hiervoor geboden kan worden.

lid 3. De cursist is in het verleden nooit veroordeeld geweest voor ernstig misdrijf en/of zedendelict.

Mochten er voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van de directie van Malva Coach Opleiding v.o.f. duidelijke aanwijzingen omtrent onvoldoende of verminderde borging van hetgeen in dit artikel in lid 1 t/m 3 is gesteld, dan heeft Malva Coach Opleiding v.o.f. het recht niet te presteren/leveren of niet verder te presteren/leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de cursist voldoende zekerheid is gesteld voor al hetgeen de cursist aan voorwaarden dient te voldoen.

Artikel 2. Betaling studiekosten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de betalingen van de verschuldigde studiekosten als volgt geregeld:

Lid 1. Na schriftelijke bevestiging van toelating tot de opleiding heeft de cursist nog 14 dagen bedenktijd. Binnen die tijd kan een cursist zonder verdere kosten over verplichtingen de inschrijving ongedaan maken. De cursist is na deze bedenktijd verplicht om de betaling van het collegegeld binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben betaald door middel van overschrijving van het betreffende bedrag op het door Malva Coach Opleiding v.o.f. aangegeven rekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer. Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn verricht wanneer de bankrekening van Malva Coach Opleiding v.o.f. is gecrediteerd.

Lid 2. Indien gekozen is voor de betaling in termijnen dienen de bedragen overeenkomstig het vastgestelde op de nota van de termijnbetaling te zijn bijgeschreven op het aangegeven rekeningnummer t.n.v. Malva Coach Opleiding v.o.f. onder vermelding van de factuurnummers.

Artikel 3. Betaling bijscholingsdag en/of meerdaagse cursus

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de betalingen van de bijscholingsdagen en/of cursussen als volgt geregeld: de cursist is verplicht om de betaling van het gehele cursusbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de bijscholingsdag of de eerste cursusdag te hebben betaald door middel van overschrijving van het betreffende bedrag op het door Malva Coach Opleiding v.o.f. aangegeven rekeningnummer t.n.v. Malva Coach Opleiding v.o.f. onder vermelding van het factuurnummer.

Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn verricht wanneer de bankrekening van Malva Coach Opleiding v.o.f. is gecrediteerd.

Artikel 4. Niet tijdige betaling

Lid 1. Indien de cursist de betaling niet binnen de betalingstermijn, als bedoeld in artikel 2 en artikel 3 heeft voldaan, zijn de studiekosten/cursuskosten direct en zonder nadere ingebrekestelling voor het geheel opeisbaar. Indien Malva Coach Opleiding v.o.f. bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de cursist gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De cursist is tevens gehouden tot integrale vergoeding van de eventuele gerechtelijke kosten. Voornoemde buitengerechtelijke incassokosten zullen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de cursist te vorderen bedrag belopen en daarboven worden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van advocaten, doch in alle gevallen minimaal € 300 bedragen.

Lid 2. Alle de cursist in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden casus quo afzonderlijk overeengekomen betalingstermijnen worden verhoogd met de op dat moment geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.

Lid 3. Door de cursist gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de cursist dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden ten kantore van Malva Opleiding v.o.f.  of op een door haar aan te wijzen rekening.

Artikel 5. Kredietwaardigheid en zekerheidstelling

Lid 1. Mochten er voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van Malva Coach opleiding v.o.f.  duidelijke aanwijzingen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de cursist zijn, dan heeft Malva Coach Opleiding v.o.f. het recht niet te presteren/leveren of niet verder te presteren/leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de cursist zekerheid is gesteld voor al hetgeen cursist aan Malva Coach Opleiding v.o.f.  verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan Malva Coach Opleiding v.o.f. op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde prestaties en stopzetting van eventuele verdere levering van prestaties, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.

Lid 2. De cursist is jegens Malva Coach Opleiding v.o.f. gehouden tot de onder lid 1 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij/zij jegens Malva Coach Opleiding v.o.f. verschuldigd is of zal worden, ook indien Malva Coach Opleiding v.o.f. niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar levering en respectievelijk andere prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningkosten en dergelijke aan de zijde van Malva Coach Opleiding v.o.f. gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de cursist.

Artikel 6. Annulering (deelname) opleiding

Lid 1. Indien de cursist tot vier weken voor de aanvang van de eerste collegedag zijn/haar deelname aan het collegejaar annuleert, betaalt de cursist € 30,00 administratiekosten aan Malva Coach Opleiding v.o.f.

Lid 2. Indien de cursist binnen vier tot twee weken voor de aanvang van de eerste collegedag deelname aan het collegejaar annuleert betaalt de cursist € 150,00 aan Malva Coach Opleiding v.o.f.

Lid 3. Indien de cursist binnen twee weken voor de aanvang van de eerste collegedag deelname annuleert, betaalt de cursist 50 procent van de door hem/haar verschuldigde collegekosten aan Malva Coach Opleiding v.o.f. tenzij de annulering te wijten is aan een niet-toerekenbare tekortkoming van de cursist.

Lid 4. Indien de cursist tijdens de opleiding de opleiding beëindigt, vindt er geen verdere restitutie plaats. Indien er nog een betalingsverplichting geldt dan is de cursist gehouden deze alsnog na te komen met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaalt ten aanzien van de restitutie.

Lid 5. De relevante bepalingen van artikel 1 t/m 7 van deze algemene voorwaarden zijn op de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Lid 6. Malva Coach Opleiding v.o.f. behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling een opleiding te annuleren. Malva Coach Opleiding v.o.f.zal in dit geval het reeds door de cursist aan Malva Coach Opleiding v.o.f. betaalde bedrag restitueren, doch is verder niets aan de cursist verschuldigd.

Artikel 7. Annulering (deelname) bijscholingsdag en/of cursus

Lid 1. Indien de cursist tot twee weken voor de aanvang van de bijscholingsdag en/of cursus zijn/haar deelname annuleert, betaalt de cursist € 15,00 administratiekosten aan Malva Coach opleiding v.o.f.

Lid 2. Indien de cursist binnen twee weken voor de aanvang van de bijscholingsdag of cursus deelname annuleert, betaalt de cursist 50 procent van de door hem/haar verschuldigde deelnamekosten aan Malva Coach opleiding tenzij de annulering te wijten is aan een niet-toerekenbare tekortkoming van de cursist.

Lid 3. Indien de cursist tijdens een cursus de overige dagen van de cursus annuleert, vindt er geen restitutie plaats van de cursuskosten. Indien er nog een betalingsverplichting geldt dan is de cursist gehouden deze alsnog na te komen.

Lid 4. Malva Coach opleiding behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling een bijscholingsdag en/of cursus te annuleren. Malva Coach opleiding zal in dit geval het reeds door de cursist aan Malva Coach opleiding betaalde bedrag restitueren, doch is verder niets aan de cursist verschuldigd.

Artikel 8.  Bescherming persoonlijke gegevens

Malva opleiding hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze cursisten. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Malva opleiding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.       
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming aan de cursist als wij deze nodig hebben voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten van de cursist omtrent zoijn/haar persoonsgegevens, de cursist hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Malva opleiding zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze cursisten. Indien de cursist vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Artikel 9. Verwerking van persoonsgegevens van cursisten

Persoonsgegevens van cursisten worden door Malva opleiding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over studieopdrachten, uitnodigingen, roosterwijzigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht tot levering van onderwijs, bijscholing en cursussen inzake complementaire en alternatieve geneeswijzen. Voor deze doelstelling(en) kan Malva Opleiding de volgende persoonsgegevens vragen aan haar cursisten:
  –       Voornaam;
  –       Achternaam;
  –       (Zakelijk) Telefoonnummer;
  –       (Zakelijk) E-mailadres;
  De persoonsgegevens worden door Malva opleiding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Met de aanvaarding van de algemene voorwaarden gaat de cursist tevens akkoord met de inhoud van dit artikel als verwerkingsovereenkomst.

Sluit Menu